ประชาคมอาเซียน

(Association of South East Asian Nations : ASEAN)

                อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

311761_294750697299352_381925762_n

                 “ประชาคมอาเซียน” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศ สมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่าง ประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทำมาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์สำคัญ 7ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่
(1)ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี        วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
(2)ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
(3)เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
(4)ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
(5)ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(6)เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
(7)เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ

                อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่
                                        1. อินโดนีเซีย
                                        2.บรูไน
                                        3.กัมพูชา
                                        4.มาเลเซีย
                                        5.ลาว
                                        6.ไทย
                                        7.ฟิลิปปินส์
                                        8.สิงคโปร์
                                        9.เวียดนาม
                                        10.พม่า
                   โดยแต่ละประเทศที่อยู่ในอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูบแบบในปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ ทุกประเทศจึงต้องเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านที่ร่วมประชาคมเดียวกัน เพื่อให้เข้าใจกันแลกัน โดยที่สำคัญที่สุด นั่นคือ ภาษา ที่เราต้องใข้ติดต่อสื่อสารกันเพื่อความเข้าใจ โดยประเทศแต่ละประเทศจะมีเอกลักษณ์ภาษาเป็นของตนเอง ดัลนั้น เรามาเรียนรู้ภาษาของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนกันดีกว่า
jpop
ขอขอบคุณ http://www.enn.co.th/2308
Advertisements

หนึ่งความคิดบน “

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s